Koordynator do spraw dostępności - Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Turku

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Koordynator do spraw dostępności

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określającej środki oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie, funkcję koordynatora do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Turku pełni:

podkom. Dorota Grzelka – Koordynator  ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

tel. 47 77 37 320

email: dorota.grzelka@po.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Turku zapewnia dostępność swojej strony internetowej oraz strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.policja.turek.gov.pl

Strona internetowa oraz strona BIP są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt,  że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek  Komendy Wojewódzkiej Policji w Turku znajduje się przy ul. Legionów Polskich 3 w Turku. W obiekcie tym znajdują się wszystkie wydziały i komórki organizacyjne jednostki, dzięki czemu interesant ma możliwość załatwienia większości spraw. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą schody. Po wejściu do budynku znajduje się winda dla osób, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

Budynek Komisariatu Policji w Tuliszkowie mieści przy ul. Zaremby 4  w Tuliszkowie. W obiekcie tym znajdują się komórki tj.: Rewir Dzielnicowych, Zespół Kryminalny oraz Zespół Patrolowo-Interwencyjny. W Budynku tym nie jest prowadzona całodobowa obsługa interesantów. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą schody, bez podjazdu.  Budynek posiada miejsca parkingowe na terenie przyległym do budynku. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika. KP w Tuliszkowie usytuowany jest w części parterowej budynku, zatem nie ma potrzeby instalowania windy. Toaleta znajduje się w holu budynku, jednakże nie jest ona do końca przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

Budynek Komisariatu Policji w Dobrej mieści się przy ul. Dekerta 29 w Dobrej. W obiekcie tym znajdują się komórki tj.: Rewir Dzielnicowych, Zespół Kryminalny oraz Zespół Patrolowo-Interwencyjny. W Budynku tym nie jest prowadzona całodobowa obsługa interesantów. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą schody, bez podjazdu.  Budynek posiada miejsca parkingowe na terenie przyległym do budynku. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika. KP w Dobrej mieści się w budynku 3 piętrowym o wąskich korytarzach zatem nie ma potrzeby instalowania windy. Toaleta jest umiejscowiona na parterze, jednakże nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Turku
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Latuszewski
Osoba modyfikująca informację:
Oficer Prasowy
do góry