Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Turku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO

Szanowni Państwo.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest insp. Michał Grzelak Komendant Powiatowy Policji w Turku, z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 3, 62-700 Turek, tel. 47 77 37 210;
 2. Aby Państwa dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z prawem Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest podkom. Dorota Grzelka, tel. 47 77 37 320 e-mail:iod.turek@po.policja.gov.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie w konkretnych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych celach. Dokonujemy tego na podstawie przepisów prawa, zgodnie
  z art. 6 pkt. c) i e) RODO
 • w odniesieniu do zadań, które wykonuje Policja jest to Ustawa o Policji wraz z przepisami dookreślającymi jej działania;
 • w odniesieniu do spraw pracowniczych jest to Kodeks Pracy wraz z przepisami dookreślającymi zasady zatrudnienia lub naboru;
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa;
 2. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania obowiązku wskazanego
  w przepisach prawa. W dalszej kolejności zobowiązani jesteśmy do zarchiwizowania dokumentacji zgodnie z Ustawą z dnia 14.01.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach;
 3. Osobom, których dane przetwarzane są zgodnie z RODO przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do własnych danych;
 • prawo do sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych;
  Każdy przypadek potraktujemy indywidualnie. Pamiętać jednak należy, że Państwa żądanie może zostać ograniczone w przypadku, gdy przepisy prawa zobowiązują nas do ich dalszego przetwarzania i podjęcia określonych działań z tym związanych.
 1. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym momencie, w którym uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie
  z obowiązującym prawem;
     Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Komenda Powiatowa Policji w Turku nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy profilowania, w odniesieniu do RODO;
 3. Nie przekazujemy również w tym trybie danych do państw trzecich.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO

Szanowni Państwo.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest insp. Michał Grzelak Komendant Powiatowy Policji w Turku, z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 3, 62-700 Turek, tel. 47 7737 210.
 2. Aby Państwa dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z prawem Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest podkom. Dorota Grzelka  tel. 47 77 37 320, e-mail: iod.turek@po.policja.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
 4. Podstawą prawną naszego działania jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
 5. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym momencie, w którym uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie
  z obowiązującym prawem;
     Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 6. W sytuacjach przewidzianych prawem mają Państwo również możliwość żądania dostępu
  do własnych danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Turku podkom. Robert Węs

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 28.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oficer Prasowy
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Latuszewski
Osoba modyfikująca informację:
Oficer Prasowy
do góry