Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Turku

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Informacje dotyczące petycji

Co to jest petycja?

 • Petycja to pismo z postulatem/prośbą skierowane indywidualnie lub zbiorowo do władzy publicznej zgodnie z jej kompetencjami .
 • Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.
 • Petycje to:
  • indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym,
  • postulaty zgłaszane do organów władzy publicznej zgodnie
   z ich kompetencjami.

Petycje mogą składać m.in.:

 • obywatel lub grupa obywateli,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego (ich organy, związki lub stowarzyszenia),
 • przedsiębiorcy.

Petycje można składać do:

 • władzy publicznej (np.: Sejmu, Senatu, premiera, ministra, rady gminy, rady powiatu, marszałka województwa),
 • organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania publiczne (np.: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ośrodka kultury).

Autor petycji powinien wiedzieć, że:

 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma,
 • petycje można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca),
 • petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą,
 • przedmiotem petycji mogą być np.: propozycja zmiany przepisów prawa lub podjęcia działania dotyczącego społeczności lub ochrony szczególnie istotnych dla niej wartości,
 • petycja niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w terminie 14 dni nie będzie rozpatrzona,
 • złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,
 • sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Tryb rozpatrywania petycji:

 • żądanie petycji musi być skierowane do takich adresatów, którzy posiadają kompetencje w tej sprawie,
 • w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji podmiot ją rozpatrujący wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji, gdy stwierdzi braki formalne,
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
 • adresat petycji jest zobowiązany do poinformowania jej autora o sposobie rozpatrzenia petycji,
 • nie podejmuje się pracy nad wcześniej rozpatrzoną petycją, jeśli nie zgłasza się nowych faktów lub dowodów.

Obowiązki adresata petycji:

 • adresat petycji, który nie jest władny ją rozpatrzyć musi ją przesłać do właściwego podmiotu w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia,
 • zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji,
 • zawiadamia autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia,
 • corocznie, do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Niezbędne elementy petycji:

 • nazwa podmiotu wnoszącego petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu,
 • wskazanie adresata oraz przedmiotu petycji,
 • złożenie podpisu,
 • dołączenie zgody osoby trzeciej, w imieniu której składana jest petycja.

Dane osobowe autorów petycji:

 • Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.
 • Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.
 • Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę,
  • adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.

Jak złożyć petycję do Komendy Powiatowej Policji w Turku

Petycję można złożyć:

 •  w formie pisemnej, przesyłając korespondencję na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Turku
62-700 Turek 

ul. Legionów Policji 3

 • w formie elektronicznej:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza KPP Turek na platformie e-PUAP

Petycje złożone w Komendzie Powiatowej Policji w Turku

Tytuł złożonej petycji

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx

Podmiot wnoszący petycję

 

Data złożenia petycji

 

Treść petycji

 

Przebieg załatwiania petycji

 

Opinie dotyczące petycji

 

Przewidywany termin zakończenia

 

Sposób załatwienia petycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych

W roku 2020 roku Komenda Powiatowa Policji w Turku nie rozpatrywała petycji.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Turku

Kontakt:

ul. Legionów Polskich 3, 62-700 Turek

tel.  47 77 37 210

faks numer  47 77 37 205

Komendant Powiatowy Policji w Turku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Turku.

Adres mailowy: iod.turek@po.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Powiatowy Policji w Turku nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

Metryczka

Data publikacji : 03.09.2015
Data modyfikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oficer Prasowy
Osoba udostępniająca informację:
Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Oficer Prasowy
do góry