Informacja dla studentów chcących odbyć praktyki - Praktyki studenckie - Komenda Powiatowa Policji w Turku

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla studentów chcących odbyć praktyki

WARUNKI PRZYJĘĆ NA PRAKTYKI
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W TURKU

 

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. O praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127,
poz. 1052)

 

 1. Wymagane dokumenty

Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Turku składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Turku;
 2. skierowanie ze szkoły/uczelni na praktykę lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni;
 3. kserokopia dowodu osobistego i legitymacji szkolnej/studenckiej;
 4. zakres (program) praktyki;
 5. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 6. dane i numer osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w szkole/na uczelni;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 8. dwa egzemplarze umowy (wzór poniżej) podpisane przez osobę ubiegajacą sie o odbycie praktyk w KPP w Turku;
 9. inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;


 
 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Kandydat, który ma zamiar odbywać praktykę w KPP w Turku składa dokumenty zaadresowane na Komendę Powiatową Policji w Turku, ul. Legionów Polskich 3, 62-700 Turek.
 

UWAGA:

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia kandydata na praktykę.

 

 1. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumetów
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
 3. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:

-zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez ucznia/studenta komórki organizacyjnej,

-możliwości organizacyjne komórki organiacyjnej w terminie realizacji praktyki.

 1. Kandydat otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

 

 1. Przebieg praktyki
 2. Bezpośrednio przed rozpoczeciem praktyki zainteresowany:

-zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,

-zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,

-odbywa szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

 1. Odbywanie praktyki polega na obserwacji i uczestnictwie ucznia/studenta w zadanich realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KPP w Turku.
 2. Uczniowi/studentowi odbywajacemu praktykę moga być udostępnione tylko informacje jawne.

 

 

 1. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk
 2. Praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Turku są nieodpłatne.
 3. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania, jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.
 4. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.

 

 

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk udzielają pracownicy w Komendzie Powiatowej Policji w Turku pod nr tel.  47 77 37 326

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 22.06.2009
Data modyfikacji : 15.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oficer Prasowy
Osoba udostępniająca informację:
Oficer Prasowy KPP Turek
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Latuszewski
do góry