Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Turku

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Zgodnie z art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. każdy ma prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie własnym lub innej osoby, za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Problematyka skarg i wniosków unormowana została w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotem skargi w myśl art.227 k.p.a. może być "(...) w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw". Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art.232 k.p.a. organ właściwy do rozpatrzenia skargi może przekazać ja do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu. Skargi winny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiącu.

W razie niezałatwienia skargi w wyżej wskazanym terminie stosuje się przepisy art.36-38 (przedłużenie terminu zakończenia postępowania).
Skargi mogą być wnoszone pisemnie (również pocztą elektroniczną) lub ustnie do protokołu.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (art.238 1 k.p.a.) powinno zawierać oznaczenie organu od którego pochodzi, wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (skarga bezzasadna) powinno ponadto zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Celem udzielenia odpowiedzi konieczne jest również podanie adresu pocztowego dla doręczeń.

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
tel. 8413650, 47 77 13 650, fax. 8414057 / 477714057
e-mail: skargi@wielkopolska.policja.gov.pl

 

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Turku skargi przyjmuje:

 

Komendant Powiatowy Policji w Turku

insp. Michał Grzelak

w poniedziałki w godz. 15.30 do 17.30

 

Skargi można składać pocztą elektroniczną na adres

komendant.turek@po.policja.gov.pl

 

Na terenie działania  Komisariatu Policji w Tuliszkowie i Komisariatu Policji Dobrej skargi przyjmują:

 

Komendant Komisariatu Policji w Tuliszkowie

asp. szt. Roman Marczyński

w poniedziałki w godz. 1530 do 1730

w czwartki w godz. 1200 do 1600

 

Komendant Komisariatu Policji w Dobrej

asp.sztab. Paweł Antoniak

w poniedziałki w godz. 1530 do 1730

w czwartki w godz. 1200 do 1600

 

 

We wszystkich jednostkach Garnizonu Policji Wielkopolskiej obywatele przyjmowani są codziennie w godzinach urzędowania.

 

Metryczka

Data publikacji : 23.12.2015
Data modyfikacji : 26.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oficer Prasowy
Osoba udostępniająca informację:
Oficer Prasowy KPP Turek
Osoba modyfikująca informację:
Oficer Prasowy

Nawigacja

do góry