Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Turku

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

 

Kontakt z jednostką Policji w sytuacjach nagłych lub wymagających interwencji Policji:


Wiadomości SMS:
519 064 780

Poczta elektroniczna:
dyzurny@po.policja.gov.pl

Faks:
61 84 140 11

Do pobrania:
Karta zgłoszenia pomocy.doc

 


Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWAŁE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby te w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Komendzie Powiatowej Policji w Turku.

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP Turek.

Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, dla której właściwa jest jednostka Policji może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

1.   wysłanie maila pod adres: rzecznik@turek.policja.gov.pl,

2.   przesłanie informacji faksem pod numer: (63) 289 82 15, (63) 289 82 05

3.   SMS pod nr tel: 519 064 900

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) osoba uprawniona ma prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Komendą Powiatową Policji w Turku.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) Komenda Powiatowa Policji w Turku zapewnia bezpłatną możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Wysłanie zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

1.   imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2.   imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

3.   rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),

4.   propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KMP),

5.   kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

6.   preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Turku i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

Osoba uprawniona obsługiwana będzie w pokoju oznaczonym odpowiednim symbolem-/Niebieski Pokój/ .

 
 
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 05.09.2014
Data modyfikacji : 30.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oficer Prasowy
Osoba udostępniająca informację:
Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Latuszewski
do góry